آنقدر زیبا عاشق او شده ای

آدم لذت میبرداز این همه خیانت

روزی هم اینگونه عاشق من بودی

 

یادت هست لعنتی؟؟

 

 

 

 

قلــــبم را

به بند کفشهایم بسته ام

زیر پاهای خودم له شود

بهتر است

 

 

 

 

دنیــــایـم

را به لبخندی میبخشم

هراسی نیس

 

"تـــــــــــو "

 

که شاد باشی

دنیا دوباره از آن من است

 

 

 

 

برای دل خودم مینویسم

 

برای دلتنگیهــایـم

 

برای دغدغه هــای خـودم

 

برای شـانه ای که تکیـه گـاهـم نیست

 

برای دلـی که دلتنگـم نیست

 

برای دستی کـه نـوازشگـر زخم هـایم نیست

 

برای خـودم مینـویـسم

 

بمیرم بـرای خـودم که اینقـدر تنهـاست